W Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zostali powołani koordynatorzy ds. dostępności, którzy realizują zadania przewidziane w zarządzeniu nr 1172/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności oraz wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności.

Zadania te dotyczyć będą działań zmierzających do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i likwidacją barier utrudniających mieszkańcom Warszawy funkcjonowanie w społeczeństwie w obszarach dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

  • Koordynator ds. dostępności informacyjno – komunikacyjnej, Ilona Kostrzewa

  • Koordynator ds. dostępności  architektonicznej, Marek Makowski

  • Koordynator ds. dostępności cyfrowej, Adriana Pawlak

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (zwany dalej także Zakładem) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

 

Strona internetowa jest z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Niektóre treści (np. materiały informacyjne, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Zakład.

Dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Zakład nie jest uprawniony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Aktualizacja deklaracji: 2020-03-30.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adriana Pawlak, adres poczty elektronicznej apawlak@zgnzoliborz.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 39 03 626. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdują się Warszawie przy ul. Marii Kazimiery 1

Obsługa mieszkańców prowadzona jest w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) w budynku siedziby głównej Zakładu.

BOI zlokalizowane jest na parterze, wejście od strony ul. Potockiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zakładu.

Brama i drzwi otwierana do zewnątrz.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd, przed wejściem znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich..

Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Obsługa interesanta prowadzona jest w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się na parterze budynku.

W przypadku konieczności dotarcia interesanta do właściwej komórki Zakładu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika ochrony, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, przy wejściu od ul. Potockiej, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się ono na wprost wejścia na teren Zakładu.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

                                                                                                                                                                            v. 30.03.21