Najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy – krok po kroku

Krok po kroku 

 1. Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij. 

 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika, złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

 3. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

 4. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Wymagane dokumenty 

Obowiązkowo dla każdego wnioskodawcy: 

 1. Wniosek o pomoc mieszkaniową

 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku – załącznik nr 1.

 3. Zaświadczenia o dochodach brutto (zgodnie z pkt 5 - uwagi) wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał – załącznik nr 2). W przypadku osób: otrzymujących zasiłki, zapomogi lub zarejestrowanych jako osoby bezrobotne – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy, lub Ośrodka Pomocy Społecznej, a w uzasadnionych przypadkach oświadczenie złożone w obecności pracownika. 

 4. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 3

 5. Oświadczenie o poprzednich miejscach stałego (bądź czasowego) zameldowania/zamieszkania – załącznik nr 8.

 6. Informacja o osobach, których warunki powinny być zbadane stosownie do dyspozycji zawartej w § 32 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – tzn. informacje o warunkach mieszkaniowych wstępnych, zstępnych, współmałżonka wnioskodawcy lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu – załącznik nr 10

 7. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających oświadczenia. 

 

Fakultatywnie – w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i/lub członków jego gospodarstwa domowego:

 1. Małżonek wnioskodawcy oraz każdy wnioskodawca (jeżeli jest ich kilku) wypełniają załącznik nr 4

 2. Gdy lokal, w którym zamieszkuje wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego, jest lokalem spoza zasobu mieszkaniowego Miasta należy wypełnić – załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6.

 3. Jeżeli wniosek dotyczy osób zameldowanych, lub których ostatnie miejsce zameldowania było poza m.st. Warszawa (zarówno jeżeli chodzi o wnioskodawcę/ów i/lub jego/ich członków gospodarstwa domowego) - zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – załącznik nr 6.

 4. Osoby, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania i otrzymują (lub nie) pomoc w formie tymczasowego schronienia (np. schronisko, noclegownia itp.) wypełniają – załącznik nr 7 oraz powinny dostarczyć dokumenty potwierdzające pobyt w takich ośrodkach, należy również mieć na uwadze informację z pkt 12 (jn.). 

 5. Osoby zamieszkujące w lokalu/pomieszczeniu nienadającym się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego (np.: altany, klatki schodowe, garaże, piwnice itp.) wypełniają – załącznik nr 7, dostarcza dokumenty potwierdzające te warunki lub oświadczenie o miejscu pobytu oraz wypełniają oświadczenie w pkt. 3.3. wniosku.

 6. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego posiadali inne miejsca zamieszkania niż lokal z którego obecnie składają wniosek - wypełniają załącznik nr 9 (każda pełnoletnia osoba) i wypełniają oświadczenie w pkt. 3.1. wniosku. 

 7. Gdy wnioskodawca zamieszkuje w lokalu objętym projektem społecznym realizowanym przy współudziale Miasta (dot. programów, projektów lub działań przyjętych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, uchwałą Rady m.st. Warszawy, uchwałą zarządu dzielnicy, realizowanych w ramach projektów unijnych lub w ramach zawartej przez Miasto umowy o współpracy z organizacją pozarządową, którego celem jest osiągnięcie samodzielności mieszkaniowej przez odbiorców) – dostarcza wypełniony załącznik nr 11 i wypełnia oświadczenie w pkt. 3.10. wniosku. 

 8. Osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie Miasta - powinny dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Miasta (oświadczenie w pkt. 3.19. wniosku).

 9. Osoby uzyskujące dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych - powinny dołączyć dokumenty poświadczające okres zamieszkiwania na terenie m.st. Warszawy (oświadczenie w pkt. 3.20. wniosku). 

 10. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego jest osobą uczącą się/studiującą do 25 roku życia – należy dołączyć zaświadczenia ze szkoły lub uczelni (oświadczenie w pkt. 2 wniosku). 

 11. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną – należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i jej stopień (oświadczenie w pkt. 2 wniosku).

 12. Gdy wnioskodawca jest osobą realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub korzystającą ze świadczeń z tytułu bezdomności – należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej w Warszawie (oświadczenie w pkt. 3.6. lub 3.7. wniosku). 

 13. Gdy wnioskodawca/y zamieszkuje/ą w pomieszczeniu przeznaczonym do krótkotrwałego pobytu osób (internaty, bursy, pensjonaty, hotele, budynki służące do celów turystycznych lub wypoczynkowych) - należy dołączyć dokumenty poświadczające 2 letni (nieprzerwany) okres zamieszkiwania oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Miasta przez co najmniej 2 ostatnie lata (oświadczenie w pkt. 3.8. wniosku). 

 14. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego zamieszkują na podstawie zgody Prezydenta m.st. Warszawy w lokalu, co do którego Miastu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – należy dołączyć kopię skierowania Prezydenta m.st. Warszawy do zawarcia umowy najmu (oświadczenie w pkt. 3.11. wniosku).

 15. Gdy wnioskodawca/y wynajmuje część lokalu, a pozostałą część zajmują osoby niespokrewnione i prowadzące odrębne gospodarstwa domowe  – należy dołączyć umowę najmu poświadczającą 2 letni (nieprzerwany) okres zamieszkiwania oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Miasta za ostatnie 2 lata (oświadczenie w pkt. 3.13. wniosku). 

 16. Gdy wnioskodawca jest cudzoziemcem – należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo pobytu na terenie terytoriom RP. 

 17. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego zamieszkują w lokalu, który był lokalem zakładowym (a byli najemcami tego lokalu gdy był on lokalem zakładowym) – należy dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu (umowę najmu, decyzję) - (oświadczenie w pkt. 3.22. wniosku).

 18. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 7 lat zbyli lub rozporządzili posiadanym prawem do lokalu stanowiącego odrębną własność, nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym lub inną nieruchomość, spółdzielczym prawem do lokalu lub zamienili zamieszkiwany lokal – należy dołączyć dokumenty potwierdzające zbycie/rozporządzenie wraz z informacjami o powierzchni, strukturze lokalu/nieruchomości (oświadczenie w pkt. 3.23. wniosku). 

 19. Ponadto wnioskodawca/cy i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego powinni dostarczyć dokumenty potwierdzające w następujących sytuacjach: 

  • ktokolwiek z gospodarstwa domowego posiada udokumentowany zły stan zdrowia (oświadczenie w pkt. 3.24. wniosku);

  • wnioskodawca/cy i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego jest/są ofiarami udokumentowanej przemocy w rodzinie (oświadczenie w pkt. 3.25. wniosku);

  • wnioskodawca uzyskał pełnoletność w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawodowej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, opuścił placówkę znajdującą się na terenie Warszawy lub zamieszkiwał na terenie Warszawy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej (oświadczenie w pkt. 3.2. wniosku);

  • wnioskodawca zamieszkuje w lokalu/pomieszczeniu wymagającym opróżnienia w związku  koniecznością rozbiórki lub remontu (oświadczenie w pkt. 3.4. wniosku);

  • wnioskodawca zamieszkuje  w lokalu/pomieszczeniu niedostosowanym do rzeczywistych, udokumentowanych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności lub udokumentowanego stanu zdrowia członka gospodarstwa domowego, jeżeli dostosowanie nie jest możliwe (oświadczenie w pkt. 3.5. wniosku);

  • wnioskodawca zamieszkuje w lokalu objętym decyzją administracyjną nakazującą opróżnienie lokalu albo prawomocnym postanowieniem sądu o przysądzeniu własności lokalu (oświadczenie w pkt. 3.12. wniosku);

  • wnioskodawca utracił lokal wskutek katastrofy budowanej lub innej siły wyższej (tj. pożar, powódź huragan) - (oświadczenie w pkt. 3.18. wniosku). 

 20. Na żądanie najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu wchodzącego w skąd mieszkaniowego zasobu Miasta jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.